معنی و ترجمه کلمه خوشه متراکم از مویرگ هاى کوچک و بافت هاى حیوانى و غیره به انگلیسی خوشه متراکم از مویرگ هاى کوچک و بافت هاى حیوانى و غیره یعنی چه

خوشه متراکم از مویرگ هاى کوچک و بافت هاى حیوانى و غیره

glomerule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها