معنی و ترجمه کلمه داخلى ترین بافت پوسته ریشه و ساقه به انگلیسی داخلى ترین بافت پوسته ریشه و ساقه یعنی چه

داخلى ترین بافت پوسته ریشه و ساقه

endodermis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها