معنی و ترجمه کلمه داد و ستد کردن به انگلیسی داد و ستد کردن یعنی چه

داد و ستد کردن

merchant
trade
transact
vend

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها