معنی و ترجمه کلمه داراى دوشاخ یا زوائد شاخ مانند به انگلیسی داراى دوشاخ یا زوائد شاخ مانند یعنی چه

داراى دوشاخ یا زوائد شاخ مانند

bicornuate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها