معنی و ترجمه کلمه داراى منشاء گیاهى به انگلیسی داراى منشاء گیاهى یعنی چه

داراى منشاء گیاهى

phytogenic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها