معنی و ترجمه کلمه داراى مواد مغذى سیتوپلاسم به انگلیسی داراى مواد مغذى سیتوپلاسم یعنی چه

داراى مواد مغذى سیتوپلاسم

trophoplasmic
trophoplasmotic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها