معنی و ترجمه کلمه داراى هجاى زائد مخصوصاً در آخر به انگلیسی داراى هجاى زائد مخصوصاً در آخر یعنی چه

داراى هجاى زائد مخصوصاً در آخر

hypercatalectic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها