معنی و ترجمه کلمه داراى پنج زائده شبیه پنجه به انگلیسی داراى پنج زائده شبیه پنجه یعنی چه

داراى پنج زائده شبیه پنجه

pentadactyl
pentadactylate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها