معنی و ترجمه کلمه داراى پنج پنجه به انگلیسی داراى پنج پنجه یعنی چه

داراى پنج پنجه

pentadactyl
pentadactylate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها