معنی و ترجمه کلمه داراى چهار هیدروکسیل در هر ملکول به انگلیسی داراى چهار هیدروکسیل در هر ملکول یعنی چه

داراى چهار هیدروکسیل در هر ملکول

tetrahydroxy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها