معنی و ترجمه کلمه داراى یاخته جنسى نر کوچک و متحرک و یاخته ماده بزرگ و غیر متحرک به انگلیسی داراى یاخته جنسى نر کوچک و متحرک و یاخته ماده بزرگ و غیر متحرک یعنی چه

داراى یاخته جنسى نر کوچک و متحرک و یاخته ماده بزرگ و غیر متحرک

oogamous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها