معنی و ترجمه کلمه دارویى که علاج هر درد باشد به انگلیسی دارویى که علاج هر درد باشد یعنی چه

دارویى که علاج هر درد باشد

nostrum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها