معنی و ترجمه کلمه دار التادیب به انگلیسی دار التادیب یعنی چه

دار التادیب

house of correction
penitentiary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها