معنی و ترجمه کلمه دانشجوى دانشکده ى کشاورزى به انگلیسی دانشجوى دانشکده ى کشاورزى یعنی چه

دانشجوى دانشکده ى کشاورزى

agriculturalist
agriculturist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها