معنی و ترجمه کلمه درجاى دیگرى نشاندن به انگلیسی درجاى دیگرى نشاندن یعنی چه

درجاى دیگرى نشاندن

transplant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها