معنی و ترجمه کلمه درهم داخل شونده و نفوذ کننده درهم آمیزنده به انگلیسی درهم داخل شونده و نفوذ کننده درهم آمیزنده یعنی چه

درهم داخل شونده و نفوذ کننده درهم آمیزنده

fondu


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها