معنی و ترجمه کلمه درون برنامه اى به انگلیسی درون برنامه اى یعنی چه

درون برنامه اى

inline


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها