معنی و ترجمه کلمه در ظاهر مجهول و در باطن معلوم به انگلیسی در ظاهر مجهول و در باطن معلوم یعنی چه

در ظاهر مجهول و در باطن معلوم

deponont

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها