معنی و ترجمه کلمه دستگاه تصویر افکنى سریع براى سنجش حافظه و توجه به انگلیسی دستگاه تصویر افکنى سریع براى سنجش حافظه و توجه یعنی چه

دستگاه تصویر افکنى سریع براى سنجش حافظه و توجه

tachistoscope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها