معنی و ترجمه کلمه دشوارى در سخن به انگلیسی دشوارى در سخن یعنی چه

دشوارى در سخن

dysphasia


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها