معنی و ترجمه کلمه دعواى مطروحه به انگلیسی دعواى مطروحه یعنی چه

دعواى مطروحه

lis pendens

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها