معنی و ترجمه کلمه دورگه به انگلیسی دورگه یعنی چه

دورگه

bigeneric
cross
crossbred
crossbreed
dihybrid
half blood
half bred
half caste
half-blooded
hybrid
hybrida
mongrel
mulatto

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها