معنی و ترجمه کلمه ذره کوچک مثبت به انگلیسی ذره کوچک مثبت یعنی چه

ذره کوچک مثبت

positron

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها