معنی و ترجمه کلمه ذوالیمینین به انگلیسی ذوالیمینین یعنی چه

ذوالیمینین

ambidextrous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها