معنی و ترجمه کلمه رشته اى از اتم شناسى که در باره روابط مرض و وراثبت یا نژاد بحث مى کند به انگلیسی رشته اى از اتم شناسى که در باره روابط مرض و وراثبت یا نژاد بحث مى کند یعنی چه

رشته اى از اتم شناسى که در باره روابط مرض و وراثبت یا نژاد بحث مى کند

immunogenetics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها