معنی و ترجمه کلمه روش چینى بى حس سازى به وسیله ى فرو کردن سوزن در بدن به انگلیسی روش چینى بى حس سازى به وسیله ى فرو کردن سوزن در بدن یعنی چه

روش چینى بى حس سازى به وسیله ى فرو کردن سوزن در بدن

acupuncture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها