معنی و ترجمه کلمه رژیم حکومت متمرکز در یک قدرت مرکزى به انگلیسی رژیم حکومت متمرکز در یک قدرت مرکزى یعنی چه

رژیم حکومت متمرکز در یک قدرت مرکزى

totalism
totalitarianism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها