معنی و ترجمه کلمه زبانه یا برجستگى چرخ که در فواصل معین به چرخ دیگر مى خورد به انگلیسی زبانه یا برجستگى چرخ که در فواصل معین به چرخ دیگر مى خورد یعنی چه

زبانه یا برجستگى چرخ که در فواصل معین به چرخ دیگر مى خورد

trippet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها