معنی و ترجمه کلمه زخمى که به علت خوابیدن متمادى در بستر و نرسیدن خون کافى به پشت بیماران ایجاد مى شود به انگلیسی زخمى که به علت خوابیدن متمادى در بستر و نرسیدن خون کافى به پشت بیماران ایجاد مى شود یعنی چه

زخمى که به علت خوابیدن متمادى در بستر و نرسیدن خون کافى به پشت بیماران ایجاد مى شود

bedsore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها