معنی و ترجمه کلمه زخم معده به انگلیسی زخم معده یعنی چه

زخم معده

gastric ulcer
ulcer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها