معنی و ترجمه کلمه زنى که در میان جامعه مذهبى یا دانشکده اى با سایر اهل آن زندگى کند به انگلیسی زنى که در میان جامعه مذهبى یا دانشکده اى با سایر اهل آن زندگى کند یعنی چه

زنى که در میان جامعه مذهبى یا دانشکده اى با سایر اهل آن زندگى کند

canoness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها