معنی و ترجمه کلمه زیاده از حد گرم کردن به انگلیسی زیاده از حد گرم کردن یعنی چه

زیاده از حد گرم کردن

superheat

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها