معنی و ترجمه کلمه زیارت اعتاب مقدسه به انگلیسی زیارت اعتاب مقدسه یعنی چه

زیارت اعتاب مقدسه

pilgrimage

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها