معنی و ترجمه کلمه زیر پالگد کردن به انگلیسی زیر پالگد کردن یعنی چه

زیر پالگد کردن

pad


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها