معنی و ترجمه کلمه سازمانى که چک هاى بانک هاى مختلف را در آن مبادله مى کنند به انگلیسی سازمانى که چک هاى بانک هاى مختلف را در آن مبادله مى کنند یعنی چه

سازمانى که چک هاى بانک هاى مختلف را در آن مبادله مى کنند

clearinghouse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها