معنی و ترجمه کلمه سراسیمه رفتن به انگلیسی سراسیمه رفتن یعنی چه

سراسیمه رفتن

hotfoot


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها