معنی و ترجمه کلمه سنگ سیلیس که در دندانسازى مصرف دارد به انگلیسی سنگ سیلیس که در دندانسازى مصرف دارد یعنی چه

سنگ سیلیس که در دندانسازى مصرف دارد

silex


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها