معنی و ترجمه کلمه شاخه اى از دندانپزشکى که در باره بیمارى هاى حفره میانى دندان بحث مى کند به انگلیسی شاخه اى از دندانپزشکى که در باره بیمارى هاى حفره میانى دندان بحث مى کند یعنی چه

شاخه اى از دندانپزشکى که در باره بیمارى هاى حفره میانى دندان بحث مى کند

endodontia
endodontics


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها