معنی و ترجمه کلمه شاعر و سراینده نظم به انگلیسی شاعر و سراینده نظم یعنی چه

شاعر و سراینده نظم

verseman
verser
versifier

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها