معنی و ترجمه کلمه شبکه اى از تیرهاى سنگین که در جاهاى سست به جاى پى ساختمان قرار مى دهند به انگلیسی شبکه اى از تیرهاى سنگین که در جاهاى سست به جاى پى ساختمان قرار مى دهند یعنی چه

شبکه اى از تیرهاى سنگین که در جاهاى سست به جاى پى ساختمان قرار مى دهند

grillage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها