معنی و ترجمه کلمه شبیه سنگ آذرین سماکى به انگلیسی شبیه سنگ آذرین سماکى یعنی چه

شبیه سنگ آذرین سماکى

porphyroid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها