معنی و ترجمه کلمه شصت تا به انگلیسی شصت تا یعنی چه

شصت تا

sexagesimal

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها