معنی و ترجمه کلمه شناختن به انگلیسی شناختن یعنی چه

شناختن

agnize
identify
know
notice
recognize


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها