معنی و ترجمه کلمه صفات ارثى را در طى چند نسل تکرارى کردن به انگلیسی صفات ارثى را در طى چند نسل تکرارى کردن یعنی چه

صفات ارثى را در طى چند نسل تکرارى کردن

recapitulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها