معنی و ترجمه کلمه صنم به انگلیسی صنم یعنی چه

صنم

ephod
fetish
idol

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها