معنی و ترجمه کلمه ضماد گذاشتن به انگلیسی ضماد گذاشتن یعنی چه

ضماد گذاشتن

salve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها