معنی و ترجمه کلمه طنابى که به پاى بادبان بسته مى شود به انگلیسی طنابى که به پاى بادبان بسته مى شود یعنی چه

طنابى که به پاى بادبان بسته مى شود

buntline

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها