معنی و ترجمه کلمه ظهرى به انگلیسی ظهرى یعنی چه

ظهرى

dossal
dossel
tergal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها