معنی و ترجمه کلمه عدسى اکروماتیک به انگلیسی عدسى اکروماتیک یعنی چه

عدسى اکروماتیک

achromate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها