معنی و ترجمه کلمه عسرالطمث دشتاک به انگلیسی عسرالطمث دشتاک یعنی چه

عسرالطمث دشتاک

dysmenorrhea

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها